Salgs- og leveringsbetingelser for MPI Instore Solutions A/S

Almindelig del

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1. Tilbud og aftale

1.1 Tilbud er bindende for leverandøren i 30 dage fra tilbudets dato at regne.

1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

1.3 Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få det arbejde betalt.

1.4 Tilbudet er betinget af, at;

Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet.

Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for ’en samlet

leverance som anført i tilbudet

Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

2. Pris

2.1 Alle priser er ekskl. moms, levering, emballage samt stanseform medmindre andet er aftalt.

2.2 Alle fakturaer pålægges miljøbegyr på kr. 95,00 medmindre andet er aftalt.

2.3 Alle priser afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelsen af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.4 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.5 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

2.5.1 Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

2.5.2 Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse

3. Levering

3.1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes bestillerens handling eller undladelse eller de punkt 8.1 nævnte omstændigheder.

3.2 Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller at hæve aftalen.

3.3 Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelsen af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.

3.4 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.

4. Betaling

4.1 Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdato.

4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.

4.3 På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille anfordringsgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1 Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.

5.2 Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, stanseværktøjer m.m. til brug for leverancer er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret. Materialerne opbevares kun i 1 år fra sidste leveringsdato.

6. Forsinkelse

Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.1 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse hat præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler

7.1 Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, prøvetryk eller lignende.

7.2 Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

7.3 Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag.

I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer – eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7.4 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er køber forpligtig til inden 8 dage at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer køber for sent, mister køberen adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

7.5 Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverandøren.

8. Ansvar

8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

  • Konstruktionsfejl
  • Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
  • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
  • I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand,vandskader, naturkatastrofer, krig, obilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksportog importforbud og anden lignende forcemajeuresituation.

8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt 8.1 omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3 Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4. i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

8.4 Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikkerhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhverstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes,at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5 Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningkendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

8.6 Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.lign., som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsomhed udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

9. Underleverandører

9.1 Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejdet udføre hos underleverandører.

10. Købeloven

10.1 Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgsog leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

MPI Instore Solutions A/S Tulipvej 3 DK 7100 Vejle Tlf.: +45 75 331 400 CVR. nr. 16441139 @: info@mpi-as.dk W: www.mpi-as.dk